A' gheàrr-liosta airson 2016

Duais Luchd-ionnsachaidh

Alison Bruce
Beag air Bheag
Thig a Chluich

An Duais Ealain is Chultarach

Le taic bho Alba Chruthachail

Ceolas
Fèisean nan Gàidheal
Theatre gu Leòr

An Duais airson Tachartas

Le taic bho Bòrd na Gàidhlig

An t-Alltan
Argyll Gaelic Gathering
Siuthad! Go On!

An Duais Choimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean

Duncan MacNeil
B' eòlach do Sheanair air
Museum nan Eilean

Sàr Dhuais na Gàidhlig

Alice MacKenzie
Kirsteen Ghreumach
Seumas Watson

An Duais Eadar-nàiseanta

Àdhamh Ò Broin
Seumas Watson
Steaphanaidh Carlyle

Duais: Innleachdas ann am Foghlam GĂ idhlig

Go!Gaelic
LASADH
Roddy Maclean

Tosgaire Òg na Bliadhna

Iain Beggs
Shannon Cowie
Jessica Hood

Duais Eaconamach na Gàidhlig

Le taic bho Thorntons Investments

Fèisean nan Gàidheal
National Trust for Scotland
Museum nan Eilean

Daily Record logo

Sponsors Bord Na Gaidhlig MG Alba Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Thorntons Investments Media Scotland Events