Luchd-buannachaidh ann an 2016

Duais: Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

Ruairidh MacIlleathain Sìne Ghilleasbuig Bailìodh thar a cheann

Innovation in Education Award

An Duais airson Tachartas

SIUTHAD! GO ON!

Event Award

Tosgaire Òg na Bliadhna

Shannon Cowie

Young Gaelic Ambassador of the Year Award

Duais Luchd-ionnsachaidh

Beag air Bheag

Learner Award

An Duais Choimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

B' eòlach do Sheanair air

Community, Heritage & Tourism Award

Duais Eaconamach na Gàidhlig

Comhairle nan Eilean Sia

Gaelic as an Economic Asset Award

An Duais Ealain is Chultarach

Theatre gu Leòr

Arts & Culture Awards

An Duais Eadar-nĂ iseanta

Àdhamh Ò Broin

International Award

Sàr Dhuais na Gàidhlig

Seumas Watson

Best Contribution Award

Urram nan Gàidheal

Anna NicSuain

Lifetime Achievement Award

Daily Record logo

Sponsors Bord Na Gaidhlig MG Alba Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Thorntons Investments Media Scotland Events