Cuirm nan Duaisean


15 Samhain 2017
2017-11-15 18:00:00 2017-11-15 22:30:00 Europe/London Scottish Gaelic Awards 2017 Mar phàirt de dh'oidhirpean an Daily Record gus beairteas gach taobh de chultar na h-Alba a thoirt am follais, agus às dèidh mar a shoirbhich do na Duaisean Gàidhlig ann an 2016, tha e na adhbhar moit dhuinn a bhith cur na h-iomairt air bhog airson duaisean 2017 còmhla ri ar prìomh luchd-urrais, Bòrd na Gàidhlig. An Taigh-òsta Grand Central, Glaschu Kirsty Loughlin kirsty.loughlin@trinitymirror.com

An Taigh-òsta Grand Central, Glaschu

6f

Deise


Clàr-ama

6.30f - Fàilteachas le Deochan

7.00f - Aoighean a' dol gu na Bùird

7.15f - Fàilte

7.30f - Ceòl is Dibhearsain

7.45f - Dinnear

9.30f - Cuirm nan Duaisean

10.45f - Carbadan


Bean an Taighe

Cathy MacDonald

Tha Cathaidh NicDhòmhnaill, a bhuineas do Leòdhas, na craoladair is riochdaire dà-chànanach a bhios ag obair air grunn dhiofar phrògraman.

Tha i an-dràsta a' lìbhrigeadh prògram beò aig àm lòin air BBC Radio nan Gàidheal gach latha tron t-seachdain ann an Gàidhlig, a bhios a' toirt sùil air diofar chuspairean an latha.

Tha i cuideachd na h-aon de na preasantairean a bhios a' lìbhrigeadh a' phrògraim, 'Sunday Morning With' air BBC Rèidio na h-Alba, a bhios a' coimhead air cùisean co-cheangailte ri Creideamh is Beusalachd.

Am measg nam prògraman telebhisein san robh i an sàs o chionn ghoirid bha prògraman beò bhon Mhòd Nàiseanta Rìoghail sa Ghearasdan, agus am prògram aig BBC ALBA air Oidhche Challainn a tha a' còrdadh gu mòr ri daoine, Cèilidh na Bliadhn' Ùire.

Bidh i cuideachd na preasantair airson phrògraman aithriseach agus prògraman air cuspairean sònraichte air BBC ALBA, agus i ag obair do dhiofar chompanaidhean neo-eisimeileach, agus bidh i gu cunbhalach ag obair air prògraman airson BBC Rèidio na h-Alba a tha a' dèiligeadh ri diofar chuspairean.

Ceòl

Julie Fowlis

'S ann à Uibhist a Tuath sna h-Eileanan an Iar a tha Julie Fowlis bho thùs agus tha i a-nis a' fuireach air a' Ghàidhealtachd. Tha i air cliù eadar-nàiseanta a chosnadh dhi fhèin mar neach-ciùil is seinneadair air leth tàlantach agus tha e a' còrdadh rithe, agus e na làn-chomas dhi, a bhith ag obair thar dhiofar ghnèithean is sheòrsaichean ciùil, agus chuir tòrr dhaoine eòlas air a' ghuth bhinn aice ri linn an fhilm, 'Brave', aig Disney-Pixar a choisinn duaisean Oscar/BAFTA/Golden Globe, far an robh Julie a' seinn airson a' charactair Merida san fhilm.

'S ann sa Ghàidhlig as motha a bhios Julie a' seinn, agus thar nam bliadhnaichean tha i air iomadh duais a thogail agus air ceithir clàran stiùidio a thoirt a-mach gu ruige seo.