Duaisean a tha toirt aithne do na tha daoine bho air feadh na dùthcha a' coileanadh an lùib iomadh raon a bhuineas do chànan is cultar nan Gàidheal.

Mar phàirt de dh'oidhirpean an Daily Record gus beairteas gach taobh de chultar na h-Alba a thoirt am follais, agus às dèidh do mar a shoirbhich leis na Duaisean Gàidhlig ann an 2016, tha e na adhbhar moit dhuinn a bhith cur na h-iomairt air bhog airson duaisean 2017 còmhla ri ar prìomh luchd-urrais, Bòrd na Gàidhlig.

Tha Duaisean Gàidhlig na h-Alba a' toirt aithne do shàr oidhirpean is soirbheachadh ann an cultar, foghlam agus saoghal na Gàidhlig san fharsaingeachd, agus iad a' dèanamh follaiseach an deagh obair a thathar a' dèanamh gus cor is dualchas a' chànain a chumail suas is a thoirt air adhart. Bidh cuirm ann airson nan duaisean far am bi ceòl agus measgachadh math de dhibhearsain, an dà chuid traidiseanta agus ùr-nodha, mar phàirt den oidhche.

Thèid na Duaisean a thoirt seachad aig dinneir mhòir san Taigh-òsta Grand Central, Glaschu air Diciadain 15 Samhain.

Featuring a performance from Julie Fowlis