Tiogaidean

Glèidhibh Tiogaidean

Gus àite a ghleidheadh aig na Duaisean Gàidhlig cuiribh fios gun sgioba thachartasan air 0141 309 4906.

Faodaidh sibh tiogaidean fa leth no bùird airson 10 a cheannach airson an tachartais seo. Thèid tiogaidean a reic ris a' chiad fheadhainn a dh'iarras iad agus seach gu bheil sinn an dùil gum bi iarrtas mòr ann airson tiogaidean, tha sinn a' moladh gun glèidh sibh tiogaidean cho luath 's as urrainn dhuibh.

Mar phàirt de phrìs na tiogaid gheibh sibh:

 • Fàilteachas dheochan ron dinneir
 • Prògram oifigeil an tachartais
 • Dinnear le 3 cùrsaichean
 • Cuirm le ceòl is dibhearsain

 • Bòrd airson 10: £750 + VAT
  Tiogaidean fa leth: £75 + VAT

  Thèid far am bi daoine le tiogaidean singilte a' suidhe a roghnachadh le Media Scotland Events. Nuair a ghlèidheas buidheann barrachd air aon bhòrd, nì Media Scotland Events an dìcheall gus dèanamh cinnteach gu bheil na bùird cho faisg 's a ghabhas air a chèile.

  Urrasachd

  Le bhith toirt taic do dhuais, thèid sanasachd agus daingneachadh a dhèanamh air ìomhaigh a' chompanaidh agaibh. Mar aon de na tachartasan coimhearsnachd as iomraitiche ann an Alba, tha taghadh de chothroman againn dhuibh gus taic a thoirt seachad. Faodaidh sibh taic urrasachd a thoirt do dhuais, no faodaidh sibh taic a thoirt seachad tro na meadhanan didseatach no le bhith toirt seachad bathar a' chompanaidh agaibh aig a' chuirm.

  Gus bruidhinn mu na cothroman a th' ann gus taic urrasachd a thoirt do na duaisean, cuiribh fios gu Aileen Turnbull, air 0141 309 4909 no le post-d gu aileen.turnbull@trinitymirror.com